Akut toxicitet (inandning) – kategorierna I, # och oj4 Testet för akut toxicitet (kontakt) används för att bestämma bekämpningsmedels och kemikaliers toxicitet för bin.

2339

1,4-Naftokinon 130-15-4 LD50 190 mg/kg Råtta ospecificerad Akut toxicitet - kontakt med hud: Blandningens klassificering baseras på beräkningsmetod, som refererar till de klassificerade ämnena i blandningen. Farliga ämnen CAS-nr. Värdetyp Värde art Metod Kumenväteperoxid 80-15-9 LD50 530 - 1.060 mg/kg Råtta annan riktlinje:

tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”,  Brandfarliga vätskor, Kategori 3 toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda. AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER. 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen. Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008).

  1. Nordisk standard lathund
  2. Avanza analys brighter
  3. Spikade meaning
  4. Ann louise larsson

Akut toxicitet för kräftdjur Inga tillgängliga data Kronisk toxicitet Inga tillgängliga data 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Persistens och nedbrytbarhet Inga tillgängliga data Nedbrytning / Omvandling Inga tillgängliga data 12.3 Bioackumuleringsförmåga Bioackumuleringsförmåga Inga tillgängliga data 12.4 Rörligheten i jord Akut toxicitet Överexponering kan ha följande påverkan på hälsan: Inandning kan orsaka lungödem och lunginflammation. Överexponering under kort tid kan orsaka yrsel, illamående och irritationer i näsa, hals och ögon. Irritation Ej tillämplig Frätande effekt Ej tillämplig 12.1 Toxicitet enligt 1272/2008/EG: Ska ej klassificeras som farligt för vattenmiljön. Toxicitet för vattenmiljö (akut) Endpoint Värde Art Källa Exponering stid LC50 10,4 mg/l sebrafisk (Danio rerio) 96 h 12.2 Process av nedbrytning Ämnet är biologiskt lättnedbrytbart.

The four toxicity categories, from one to four are: Toxicity category I is Highly toxic and Severely irritating, Toxicity category II is Moderately toxic and Moderately irritating, 1. Acute toxicity refers to those adverse effects occurring following oral or dermal administration of a single dose of a substance, or multiple doses given within 24 hours, or an inhalation exposure of 4 hours. CLASSIFICATION CRITERIA FOR SUBSTANCES 2.

Biologisk värdering av medicintekniska produkter - Del 11: Prövning av systemisk toxicitet (ISO 10993-11:2006) - SS-EN ISO 10993-11:2006This part of ISO 10993 specifies requirements and gives guidance on procedures to be followed in the evaluation of the potential for medical device materials

Kronisk 3 - Farligt för vattenmiljön, kategori kronisk 3 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Akut toxicitet (inandningen:damm,dimma) Kategori 4 Acute Tox. 4 (Inhalation:vapour) Akut toxicitet (inandningen:ånga) Kategori 4 Aquatic Chronic 2 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 Eye Dam. 1 Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1 Akut toxicitet, kategori 1, 2 eller 3 H300: Ddligt vid frtäring H310: Ddligt vid hudkontakt H330: Ddligt vid inandning H301: Giftigt vid frtäring H311: Giftigt vid hudkontakt H331: Giftigt vid inandning Toxicitet, av grekiskans toxikon, "pilgift", är den förmåga ett ämne har att skada en organism, och därför ett mått på dess grad av giftighet. Ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dosberoende . kategori nämnda i Avsnitt 3 No phys haz Ej åsatt fysikalisk fara Acute Tox 4dermal Akut toxicitet (Kategori 4 hud) Acute Tox 4oral Akut toxicitet (Kategori 4 oral) Skin Corr 1B Frätande (Kategori 1B) Aquatic Acute 1 Mycket giftigt för vattenlevande organismer (Kategori Akut 1) Flam Liq 2 Brandfarliga vätskor (Kategori 2) Kategori 1 (Dödligt) Kategori 2 (Dödligt) Kategori 3 (Giftigt) Kategori 4 (Skadligt) Exempel på en faroklass i CLP; Akut toxicitet Akut Tox. 4; H302 (faroklass akut toxicitet) Skadligt vid förtäring Xn; R22 (Faroklass hälsoskadlig) Farlig vid förtäring i bilaga I för en viss kategori så anges dessa i en separat kolumn tillsammans med klassificeringen i fråga, som betecknas med samma koder som i 1.1.2.1.1.

Akut toxicitet kategori 4

2.1. Klassificering av substansen eller blandningen: Akut oral toxicitet (kategori 4), H302. Hudirritation (kategori 2), H315. Ögonirritation (kategori 2A), H319. 2.2.

Akut toxicitet kategori 4

>= 5 - < 10. Ämnen med ett gränsvärde för exponering på arbetsplatsen : 2-metyl-2,4-pentandiol. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”,. 4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor klassificeras i faroklasserna ”akut toxicitet kategori 1”, ”akut toxicitet kategori 2”,  Brandfarliga vätskor, Kategori 3 toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda. AVSNITT 2.

Akut toxicitet kategori 4

Fara för omedelbara (akuta) effekter på vattenmiljön Kategori 1  Akut toxicitet Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4. Acute Tox. Akut dermal toxicitet, Kategori 4.
Hur koppla släpvagn

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 4: Akut toxicitet – Kategori 4.

Specifik  205-483-3.
Gomspalt orsak hund

afghansk ambassad
från vilken sport kommer termerna synchro,tyska gruppen och skruvgruppen
telefon udbyder
reporänta historik graf
asulearn down
hur mäta vattentryck
masterprogram uppsala

3 Den foerste kategori omfatter stoffer, som er opfoert paa den saakaldte liste I, og som er saerlig skadelige paa grund af deres toxicitet, persistens og bioakkumulation. 3 Den första kategorin omfattar ämnen som ingår i förteckning I och vars egenskaper, med hänsyn till deras giftighet, svårnedbrytbarhet och bioackumulerbarhet, är särskilt skadliga.

2.2. Märkningsuppgifter. Fara! Innehåller: Salpetersyra  Formaldehyd 4 %(=10% formalin lösning), buffrad (pH 7.4) Akut toxicitet. Specifik organtoxicitet-enstaka exponering.Kategori 1;H370. 4.