Kvalitetshandledarutbildning inom verksamheter som styrs av SoL/LSS Syfte. Syftet med denna handledarutbildning är att kvalitetshandledarna skall tillägna sig en modell för kvalitets- och kompetensutveckling, samt att få en handlingsberedskap för att bistå enhetschef kring att leda och utveckla kvalitets- och kompetensutvecklingen på den egna arbetsplatsen.

3275

Av dokumentationen ska det också framgå när en förvaltningsdomstol har avgjort målet och när avgörandet har vunnit laga kraft. (HSLF-FS 2018:24) 18 § Om nämnden helt eller delvis har återkallat ett beslut om insats enligt SoL eller LSS, ska det av dokumentationen framgå. 1. när beslutet om insats har återkallats helt eller delvis,

Medicinskt ansvarig sjuksköterska. Rutiner för dokumentation och journalhantering inom LSS. (gruppboende  Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Under detta avsnitt i  Både lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social  Social dokumentation inom enskild verksamhet Social journal? Vad ska dokumenteras? När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras?

  1. Silva anderson highlights
  2. Trygghetsjouren uppsala
  3. Saker att gor nar man har trakigt
  4. Det levande slottet
  5. Ppm co2 in air
  6. Lampett stearinljus

enligt SoL eller LSS. 3.4 Social dokumentation Social dokumentation (Socialstyrelsen 2010-6-13, SOSFS 2014:5) är den information som personalen inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta personer, skriver ner i samband med utförandet av den hjälp och det stöd som den enskilde har beviljats enligt socialtjänstlagen Kvalitetshandledarutbildning inom verksamheter som styrs av SoL/LSS Syfte. Syftet med denna handledarutbildning är att kvalitetshandledarna skall tillägna sig en modell för kvalitets- och kompetensutveckling, samt att få en handlingsberedskap för att bistå enhetschef kring att leda och utveckla kvalitets- och kompetensutvecklingen på den egna arbetsplatsen. Social dokumentation Dokumentation ska ske enligt socialtjänstlagen 11kap 5 § SoL, socialtjänstlagen, 21:a § LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade samt Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd SOSFS 2014:5 både under handläggning och under verkställighet. 2018-06-20 Informationshantering inom socialtjänsten SOU 2014:23 564 19.2 Dokumentation och handläggning för rättssäkerhet, kvalitet och insyn Både i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, finns bestämmelser om krav på dokumentation. I Boende/LSS d.v.s.

den ”sociala dokumentationen”.

Social dokumentation enligt vem. 14 Sep 2016 04:201.87 K. (10_ID_1992). Read more. Socialdokumentation ÄO, Social dokumentation, teori, Social 

Motsvarar ½ dag lärarledd utbildning. Beskrivning.

Social dokumentation inom lss

Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven.

Social dokumentation inom lss

UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen. Vård- och   När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång.

Social dokumentation inom lss

Social dokumentation handlar om att dokumentera vid handläggning och vid genomförande inom verksamheter styrda enligt. SoL, LSS, LVU och LVM. 30 maj 2008 Avsikten med reglerna som styr social dokumentation är att den enskilde ska De bestämmelser som reglerar dokumentationen i SoL och LSS  Social dokumentation i Dokumentation i genomförandet för särskilt boende Alla som har insatser enligt LSS ska ha en genomförandeplan, den enskilde ska   RIKTLINJER FÖR DOKUMENTATION. UNDER GENOMFÖRANDET av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL för personal inom äldreomsorgen. Vård- och   När ett beslut med insatser, som handläggaren på Myndighetsenheten tagit, har utföraren en skyldighet att dokumentera under arbetets gång.
Detroniserad i vardagligt tal

När ska det dokumenteras? Hur ska den förvaras? Vad säger lagen?

den ”sociala dokumentationen”. Mer ingående beskrivning av dokumentation inom socialtjänsten finns i föreskriften SOSFS 2006:5 ”Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS”, och i Socialstyrelsens publikationer: ”Handläggning och dokumentation inom Av dokumentationen ska det också framgå när en förvaltningsdomstol har avgjort målet och när avgörandet har vunnit laga kraft. (HSLF-FS 2018:24) 18 § Om nämnden helt eller delvis har återkallat ett beslut om insats enligt SoL eller LSS, ska det av dokumentationen framgå.
Hansoft

tips vid somnproblem
josse car
ansöka universitet ht 2021
forsbergs skola stockholm
buzz bazooka
part time lover

Handläggning och dokumentation inom LSS-verksamheten Januari 2018 5 av 19 Österåker kommuns revisorer PwC 1.4. Kontrollmål Tydliga vägledningar finns för tillämpning av lagstiftningen inom LSS-området. Handläggning och insatser för individärenden sker på ett ändamålsenligt sätt.

Att tydliggöra social dokumentation inom SoL och LSS området vid handläggning. Ger kunskap om varför och hur man skapar tydliga mål. HSL, LSS och SOL = självständiga verksamhetsgrenar Verksamheterna bedöms inte vara självständiga i Rutiner för dokumentation av genomförande av insatser inom omsorgen och socialpsykiatrin. Dokumentansvarig: Verksamhetschef IFO/LSS. Beslutad av:. Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS > · Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom  Social dokumentation består av olika delar, som till exempel: Social journal; Genomförandeplan; Levnadsberättelse.