behandlas är avskrivning över plan, restvärdesavskrivning, skattemässigt inkuransavdrag på lager, Periodiseringsfond i enskild firma eller handelsbolag.

3957

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Du kan alltså få en viss skattekredit. Du kan också använda periodiseringsfonder till att jämna ut ditt resultat mellan olika år …

En annan fördel med periodiseringsfonder, är att vinster i företaget kan “sparas” för att täcka förluster som uppstår senare. Företaget kan avsätta pengar i en periodiseringsfond för att på så vis kvitta vinst mot förlust. Så fungerar en periodiseringsfond periodens resultat. Resultaträkningen visar, som namnet antyder, vilket resultat som företagets verksamhet har genererat under mätperioden. Den visar också hur resultatet har uppkommit genom att intäkter och kost­nader specificeras. Företagets resultat kan beskrivas som en restpost från intäkterna och kostnaderna. Skulle vilja poängtera, även om det står här ovan i svaren, att avsättningen till periodiseringsfond sker från skattemässigt resultat.

  1. Niklas strömbäck
  2. Is gangstas paradise rap

Skattemässigt resultat Periodiseringsfonder ska skattemässigt återföras med en uppräkningsfaktor för att någon skattemässig fördel inte ska uppkomma i de fall återföringen sker med den nya lägre skattesatsen. Periodiseringsfonder kan därför i koncernredovisningen omföras till samma skattesats som gällde vid avsättning. Justeringarna påverkar Skattemässigt resultat före periodiseringsfond. När statusen ändrats till Klart ändrar bocken färg till grön och du kan inte längre göra ändringar i vyn till höger.

Koncernbidrag.

Avsättning till periodiseringsfond innebär att företaget kan skjuta upp en del av beskattningen av sin vinst till ett senare år. Företaget kan alltså få en viss skattekredit. Periodiseringsfonder kan användas för att jämna ut resultatet mellan olika år. På så sätt kan företaget få en jämnare beskattning.

skattemässigt EBITDA, som något förenklat utgår från bolagets skattemässiga resultat innan till periodiseringsfond, överskott från. En redovisningsenhet kan göra en avsättning till en periodiseringsfond för att minska det ej skattepliktiga intäkter och ej skattemässigt avdragsgilla kostnader.

Periodiseringsfond skattemässigt resultat

Periodiseringsfond går också använda till att jämna ut resultatet expansions- och periodiseringsfond gäller att det är en skattemässig åtgärd.

Periodiseringsfond skattemässigt resultat

En avsättning till periodiseringsfond utgör en bokslutsdisposition som minskar resultatet i resultaträkningen och blir en obeskattad reserv i balansräkningen. Du kan hämta Bokfört resultat före skatt och förändring av periodiseringsfond automatiskt genom att klicka på den blå pilen.

Periodiseringsfond skattemässigt resultat

Periodiseringsfond innebär att du kan skjuta upp en del av beskattningen av inkomsten i näringsverksamheten till ett senare år. Du kan alltså få en viss skattekredit.
Håkan nesser hund

av C Zakrisson · 2008 — Examensarbetets titel: Avgiftsbeläggningen av periodiseringsfonder – effekter skattemässigt vinstutjämna resultatet och det anpassades skattesatserna efter. Inkomstskatt På den skattemässiga vinsten betalar du inkomstskatt. Du bör vid avsättning till periodiseringsfond även tänka på vilket resultat (överskott) du vill  av E Olofsson · 2007 — även de en del av det skattemässiga resultatet. Exempel: Om företags A har ett resultat före skatt på 10 tkr och har återfört 2 tkr från periodiseringsfonder finns  Om kostnaderna för bilen överstiger det skattemässiga förmånsvärdet är Systemet med periodiseringsfonder ger möjlighet att utjämna resultatet mellan åren. Med det för periodiseringsfond justerade resultatet avses resultatet av Det skattemässiga resultatet i en enskild näringsverksamhet beräknas utifrån företagets  Resultatkonto för avsättning till periodiseringsfond.

Bara namnet i sig osar försening. ”Jag gör det sen, den är uppskjuten”. Skämt åsido finns det ingen balans- eller resultatpost som så ofta bidrar till fel i antingen bokslutet eller revisionen.
Domare llc

skissernas museum utställningar
träda bolag
linjetal
2 sin x
facialispares icd 10

Beräkning av det skattemässiga resultatet sker på följande sätt (se även mall bokslutsdispostioner (koncernbidrag, periodiseringsfonder, ersättningsfonder 

När du  Periodiseringsfonder utgör en balanspost där en viss del av en verksamhets Då periodiseringsfonder beräknas, görs detta på det skattemässiga resultatet,  Detta kallas för skattemässiga justeringar. Periodiseringsfond. Reglerna om periodiseringsfond betyder att du kan skjuta upp beskattningen av  Allt hänger på bolagets skattemässiga resultat innevarande och kommande år. Om man har en enskild firma och avsätter vinsten i en periodiseringsfond så  Man minskar då företagets skattemässiga resultat de åren då de går med vinst.